Raksta sadaļas

    Aprēķinot vidējos rezultātus, katram atbilžu variantam tika piešķirts skaitliska vērtība no 1 līdz 5, kur 1 ir vissliktākais atbilžu variants (nekad, nemaz nav noderīgs, nemaz, u.c.) un 5 ir vislabākais atbilžu variants (vienmēr, ļoti noderīgs, ļoti daudz, u.c.). Vidējais rezultāts ir iegūts, aprēķinot vidējo aritmētisko vērtību no katra jautājuma atbildēm.

    Vidējie rezultāti ir noderīgi, lai ātri salīdzinātu rezultātus dažādiem jautājumiem, taču lai gūtu pilnu izpratni par to, kādi ir aptauju rezultāti, nepieciešams apskatīt stabiņu diagrammas, jo vidējie rezultāti neparāda to, cik dažādas ir skolēnu atbildes – vai tās ir sagrupējušās ap vienu vērtību, vai ļoti izkliedētas.

    Lai katram atbilžu variantam aprēķinātu normalizēto svaru, mēs lietojam formulu (X-1)/(n-1)*4+1, kur X ir atbilžu varianta svars un n ir atbilžu variantu skaits.

    Vai šis raksts deva vajadzīgo informāciju?