Raksta sadaļas

  Aptauju mērķis

  Aptauju mērķis ir: izvērtēt skolas/u esošo situāciju un respondentu viedokļus par pašreizējo sadarbību un komunikāciju ar skolēnu ģimenēm. Aptaujas respondenti ir gan vecāki, gan skolotāji, lai, analizējot datus, tiktu ņemti vērā visu pušu viedokļi. Iesakām aptauju rezultātus analizēt tikai pēc abu aptauju aizpildīšanas, jo atbilžu salīdzināšana dos jēgpilnu situācijas analīzi, kas palīdzēs veiksmīgi plānot turpmākos soļus.

  Ģimeņu iesaiste mācību procesā

  Ģimenei ir būtiska loma bērna izglītībā. Piemēram, sākumskolas posmā spēcīgu pozitīvu ietekmi uz bērnu mācību sasniegumiem rada lasīšana kopā ar bērnu un sekošana līdzi mājasdarbu izpildei. Savukārt jebkurā izglītības posmā visbūtiskākais, ko vecāki var darīt, ir uzstādīt vienlaicīgi augstus un savam bērnam atbilstošus standartus mācību darbam un uzvedībai, kā arī tos skaidrot savam bērnam.
  Lai skolēnu ģimeņu iesaiste mācību darbā būtu efektīva, skolas pienākums ir gan nodrošināt skaidru komunikāciju ar vecākiem, kas ļauj viņiem izprast skolā notiekošo un uzstādīt bērnam atbilstošus standartus, gan kultivēt vidi, kurā vecāki un skolotāji ciena cits citu un redz sevi sevi kā partnerus skolēnu izglītības procesā. Vienota un skaidra skolas pieeja šiem jautājumiem palīdz skolotājiem efektīvi reaģēt un sasniegt vecākus situācijās, kurās vajadzīgs viņu atbalsts.

  Balstoties pētījumos, esam izvirzījuši četras tēmas, kā galvenos aspektus, kas ietekmē sadarbību ar skolēnu ģimenēm. Tāpēc uz šīm tēmām balstīti arī aptauju  jautājumu moduļi.

  Augstas ekspektācijas:
  Ģimenes var pozitīvi ietekmēt skolēnu mācību sasniegumus, uzstādot augstu “latiņu” mācību darbam un uzvedībai un skaidri pārrunājot to ar bērniem. Lai uzstādītu atbilstošus un augstus standartus bērnu mācību sasniegumiem un uzvedībai, vecākiem ir būtiski saprast, ko apgūst viņu bērni un kā viņiem skolā sokas.
  Sadarbība:
  Tāpat ģimenes var atbalstīt skolēnus mācībās, iesaistoties mācību procesā daudz tiešāk. It īpaši sākumskolas un pamatskolas jaunāko klašu skolēnu vecāki var uzlabot bērnu sniegumu, sekojot līdzi mājasdarbu izpildei un lasot kopā ar bērnu (jo īpaši klausoties tajā, kā bērns lasa).
  Komunikācija:
  Ja ģimeņu uzdevums ir rūpēties, lai bērns mācībās sekotu atbilstoši augstām ekspektācijām, skolām un skolotājiem jānodrošina, ka vecākiem ir pieejama vajadzīgā informācija, lai viņu prasības atbilstu skolēna pašreizējām spējām, kā arī ieteikumi, kā vislabāk sniegt bērnam vajadzīgo atbalstu.
  Cieņpilnas attiecības:
  Lai sadarbība un komunikācija būtu efektīva, jāiegulda darbs, lai nodrošinātu cieņpilnas attiecības starp skolu un skolēnu ģimenēm. Vecāki un skolotāji, kas uzticas cits citam un cits citu ciena, var nostiprināt ciešākas saites, lai kā partneri atbalstītu skolēnus mācībās.


  Rezultātu analīze

  Analizējot aptauju rezultātus, sekojiet šiem soļiem:

  1. VISPĀRĪGĀ ANALĪZE: Pārlūkojiet rezultātus, īpaši neiedziļinoties detaļās. Vai ir atsevišķi jautājumi, kuru rezultāti jūs pārsteidz? Matricas skatā aplūkojiet rezultātus HORIZONTĀLI (pēc jautājumiem) un VERTIKĀLI (pēc respondentu grupām). Izvēlieties opciju “Salīdzināt ar organizācijas vidējo”. Vai atklājas kādas jomas, ar kurām varat īpaši lepoties vai par kurām jāsatraucas?
  2. STIPRĀS PUSES: Atrodiet, kuram vai kuriem jautājumiem aptaujas rezultāti ir visaugstākie. Padomājiet, kāpēc rezultāti šiem jautājumiem vai šīm respondentu grupām ir tādi, kādi ir.
  3. JOMAS UZLABOJUMIEM: Atrodiet, kuram vai kuriem jautājumiem aptaujas rezultāti ir viszemākie. Padomājiet, kāpēc rezultāti šiem jautājumiem vai šīm respondentu grupām ir tādi, kādi ir. Iesakām šos jautājumus papētīt dziļāk, salīdzinot ar citu datu avotiem un konsultējoties ar kolēģiem. Šīs jomas var kļūt par prioritātēm, plānojot turpmāko darbu.
  4. LĪDZĪGI JAUTĀJUMI – DAŽĀDAS RESPONDENTU GRUPAS: Iesakām jautājumus salīdzināt starp abām respondentu grupām.
  5. ATVĒRTIE JAUTĀJUMI: Lasiet atbildes sistemātiski. Iesakām tās kategorizēt grupās pa līdzīgām tēmām. Vai ir kādi īpaši citāti, kas Jums var noderēt kā pierādījumi savam labi padarītajam darbam, vai arī tām jomām, kurām nepieciešami uzlabojumi?
  6. REZULTĀTU TICAMĪBA: Izvērtējiet, vai ar iegūto atbilžu skaitu var veikt vispārīgus secinājumus? Virs 70% skolotāju un ap 40% vecāku ir jau ļoti labi rādītāji, bet ņemiet vērā savas skolas kontekstu un lielumu. Kādi varētu būt ticamības riski – ņemot vērā laiku, kad aicinājāt aizpildīt aptauju, komunikāciju ar respondentiem par aptaujas mērķiem, u.c. faktori.

  Piemēri jautājumu salīdzināšanai

  Analizējot savus rezultātus, ņemiet vērā savas skolas kopīgās vadlīnijas un kā tās tiek īstenotās – kā un cik bieži ģimenes tiek informētas par mācību sasniegumiem. Vai tas ir pietiekami? Kā notiek informēšana, lai preventīvi strādātu ar mācību sasniegumu problēmām? Lai ģimenes varētu sekot līdzi un atbalstīt savus bērnus, ir būtiski, ka tās tiek informētas par mācību mērķiem. Tas var būt gada mērķis (piem. ko bērnam ir jāapgūst mācoties 2.klasē), semestra mērķis (piem. Mācību tēmu plāns un kontroldarbu grafiks), mācību tēmas mērķis (ko un kā bērns apgūs vienu tēmu), utml. Lai varētu biežāk informēt, ir jābūt skaidram mācību plānam un struktūrai, kā sekot katra bērna izaugsmei gadam cauri. To skaitā, būtu jāskaidro zināšanu un prasmju apguve par dažādiem līmeņiem (piem. iesācējs/ ar pamatzināšanām/ teicami pārzin), lai vecāki varētu saprast kā viņu bērnam sokas un, ko tieši vajag uzlabot viņa bērnam, lai sasniegtu augstākus rezultātus.
  Kā skola veicina labas attiecības starp ģimenēm un skolotājiem? Kā skolotāji tiek atbalstīti, lai iegūtu veidus, kā veiksmīgāk sarunāties ar ģimenēm, it sevišķi situācijās, kad ģimenes ir, iespējams, neapmierinātas ar kaut ko? Salīdziniet šī jautājuma rezultātus ar atvērto jautājumu atbildēm, vai ir kādi komentāri par ģimeņu uzticību pedagoga profesionalitātei. Ja rezultāti liecina, ka neuzticas, tad jāizpēta tieši, kas liek ģimenēm neuzticēties (saturs, attieksme utt.) un tad izstrādāt plānu, kā veidot atvērtāku komunikāciju starp ģimenēm un pedagogiem, lai būtu lielāka uzticība

  Vai atvērto jautājumu atbildēs ir līdzīgas tēmas abās respondentu grupās? Ja jā, tad respondentu grupas ir uz “vienas lapas” par to, kas strādā un, ko varētu uzlabot. Ja respondentu atbildēs parādās domstarpības vai grūti risināmas situācijas, tad domājiet par to, ar ko varētu sākt (savu pašreizējo iespēju robežās) un, kā caur lielāku atbalstu komunikācijas un sadarbības jautājumos varētu uzlabot un risināt situāciju.

  Apskatiet ieteikumus veiksmīgai sadarbībai ar skolēnu ģimenēm šeit: https://help.edurio.com/lv/knowledgebase/latviesu-ieteikumi-veiksmigai-sadarbibai-ar-skolenu-gimenem/

   

  Vai šis raksts deva vajadzīgo informāciju?