Saite uz 18. septembra mācību semināra “EQAVET 5. un 6.indikatoram atbilstošu datu ieguve, sistematizācija un analīze kvalitātes nodrošināšanai” prezentāciju: Edurio-QSkills-seminars-18-sept

 

EQAVET on-line anketēšanas rīks

Rīks izstrādāts Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras Erasmus+ programmas Action Grant 2017 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points finansētā projekta Nr.586500-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-EQAVET-NRP ietvaros sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD). Projekta mērķis ir tupināt darbu pie Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru un pamatprincipu nostiprināšanas Latvijas profesionālajā izglītībā.

Latvijā attīstāmā pieeja izglītības kvalitātes vērtēšanai, pakāpeniski ieviešot EQAVET indikatorus, izvirza prasību profesionālās izglītības iestādēm pārzināt un analizēt savu audzēkņu vajadzības, regulāri pilnveidot mācību procesa organizāciju, tostarp prakšu saturu un norisi, nodrošināt individuālo atbalstu katram audzēknim, sekmējot, lai izglītības iestādē apgūtais tiktu izmantots praksē un vēlāk – darba gaitu laikā, savukārt izglītības kvalitātes vērtēšanas metodika paredz apzināt absolventu darba gaitas.

Līdz ar to viens no projekta darbības virzieniem ir EQAVET 5. un 6.indikatoram atbilstošu datu ieguve, sistematizācija un analīze, ar mērķi izveidot on-line anketēšanas rīku datu ieguvei divās tautsaimniecības nozarēs – tūrisms un kokrūpniecība, kā rezultātā paredzēts veikt iegūto datu analīzi un apzināt izglītojamo, absolventu un darba devēju apmierinātību ar profesionālās izglītības kvalitāti Latvijā kopumā.

Datu sagatavošana Edurio platformā pirms aptaujāšanas

 1. Ienāciet Edurio platformā.
 2. Augšupielādējiet respondentu datus.
 3. Pievienojiet autorizācijas veidu ar E-klasi vai Mykoob

 

 1. IENĀCIET EDURIO PLATFORMĀ

Lai ienāktu Edurio platformā, ejiet uz edurio.com/QSkills un augšējā labajā stūrī spiediet “Ienākt kā administratoram”. Ja piedalījāties iepriekšējā perioda aptaujāšanā, ievadiet savu lietotājvārdu vai e-pastu, savu paroli un spiediet “Ienākt”. Ja esat aizmirsis paroli, sekojiet norādēm mājaslapā, lai to atjaunotu. Ja aptaujāšanā piedalāties pirmo reizi, ar Jums sazināsies Edurio, nosūtot pieejas datus uz Jūsu e-pastu.

Apstipriniet pakalpojumu un tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus spiežot “Piekrītu”.

Jūs nonāksiet platformas sadaļā “Sākumlapa”.

 

 1. AUGŠUPIELĀDĒJIET RESPONDENTU DATUS

Lai sagatavotu un augšupielādētu respondentu datus, dodaties uz sadaļu ”Lietotāji”.

Zem “Respondentu dati” izvēlieties saiti uz izglītojamo un absolventu datu failu, kas lejupielādēs failus QSkills-izglitojamo-dati  un  QSkills-absolventu-dati.

Detalizēta informācija par izglītojamo un absolventu datiem ir nepieciešama tādēļ, lai platforma varētu nodrošināt ērtākas ienākšanas iespējas izglītojamiem (ar E-klases vai Mykoob pasi) un absolventiem (ar saiti uz e-pastu vai Facebook pasi), kā arī, lai varētu nodrošināt detalizētu rezultātu analīzi pēc papildus parametriem.

Aizpildiet prasīto informāciju failā QSkills-izglitojamo-dati par izglītības iestādes izglītojamiem

un QSkills-absolventu-dati par izglītības iestādes absolventiem. Saglabājiet šos failus.

Edurio platformā izvēlieties aizpildītos failus spiežot pogu “Izvēlieties failu” un augšupielādējiet spiežot uz pogas “Pievienot respondentu datus”.

 

 1. Pievienojiet respondentu autorizācijas veidu ar E-klasi vai Mykoob

Zem “Respondentu autorizācijas veidi” izvēlieties “Pievienot autorizāciju veidu”, lai izglītojamie varētu autorizēties Edurio platformā no saites edurio.com/QSkills un piekļūtu aptaujām, ievadot savu E-klases vai Mykoob lietotājvārdu un paroli.

Izvēlieties vienu no variantiem spiežot uz  “Iespējot E-klases pieslēgšanos” vai “Iespējot Mykoob pieslēgšanos”.

Kad ienāksiet E-klases vai Mykoob profilā ar savu paroli,

parādīsies virsraksts, ka E-klases vai Mykoob autorizācija ir pieslēgta. No šī brīža izglītojamie var ienākt Edurio platformā ar E-klases vai Mykoob pasi (Lietotāja vārdu un paroli, ko izmanto, lai autorizētos E-klases vai Mykoob sistēmās). Lai to izdarītu, viņiem ir jāiet uz edurio.com/QSkills un jāspiež uz E-klases vai Mykoob logo.

Ja netiek izvēlēts neviens no šiem autorizācijas veidiem, lūdzu, sazinieties ar Edurio rakstot Edurio platformā esošajā čatā, vai uz epastu atbalsts@edurio.com, lai vienotos, kā izglītojamie varēs piekļūt aptaujām.

Ir divi citi iespējami varianti, kā izglītojamie var piekļūt aptaujām:

 1. Ja respondentiem failā QSkills-izglitojamo-dati tiks norādīti e-pasti, respondenti saņems saiti uz aptauju savā e-pastā.
 2. Ja respondentu e-pasti nebūs pieejami, izglītības iestādei tiks izveidota iespēja lejupielādēt pieejas kodus, izdrukāt un izdalīt šos kodus izglītojamiem, lai viņi varētu šādā veidā autorizēties Edurio platformā saitē edurio.com/QSkills.

 

Respondentu piekļuve aptaujām

Izglītojamie
Absolventi
Prakšu vadītāji
Darba devēji
 

Aptaujām piekļūst ar E-klases

vai Mykoob pasi.

 

Aptaujām piekļūst saņemot

unikālu saiti uz aptauju e-pastā.

 

Aptaujām piekļūst saņemot

unikālu saiti uz aptauju e-pastā.

 

Aptaujām piekļūst saņemot

unikālu saiti uz aptauju e-pastā.

 

Citi izvēles varianti piekļuvei:

Ar e-pastu, ar pieejas kodiem.

 

 

Cits izvēles variants piekļuvei:

Ar Facebook pasi vai

Google pasi

Aptaujāšana

 1. Izglītojamo aptaujāšana.
 2. Absolventu aptaujāšana.
 3. Prakšu vadītāju un darba devēju aptaujāšana.

 

 1. Izglītojamo aptaujāšana.

Ejot uz edurio.com/QSkills un autorizējoties ar E-klasi vai Mykoob

zem “Informācija par prakses vadītāju uzņēmumā” platforma izglītojamiem lūgs aizpildīt kontaktinformācijas formu par savu prakses vadītāju. Jāaizpilda lauki “Prakses vadītāja e-pasts” (obligātais lauks), “Vārds”, “Uzvārds”, “Telefona nr.” un “Prakses vieta” un jānospiež “Pievienot prakses vadītāju”.

Norādīts arī lūgums absolventam sazināties ar prakses vadītāju, izstāstot vai aizsūtot ziņu, ka ar viņu sazināsies platforma, nosūtot pieprasījumu aizpildīt prakses vadītāja anketu. Piemēram, šādi: “Labdien! Mana skola vēlētos uzzināt Jūsu viedokli par praksi un to, cik sagatavots/-a es esmu darbam un nosūtīs Jums anketu uz e-pastu. Paldies!”

Šī informācija nepieciešama, lai varētu aptaujāt prakses vadītājus un būtu iespēja pilnīgāk izdarīt secinājumus par profesionālās izglītības praktisko pielietojumu.

Turpmākā darbība, aizpildīt anketu spiežot uz izglītojamo aptaujas anketu lapas kreisajā augšējā stūrī.

 

 1. Absolventu aptaujāšana.

Absolventi saņems vēstuli savā e-pastā ar uzaicinājumu aizpildīt aptauju, spiežot uz unikālu piekļuves saiti.

Ja skolai nav pieejami absolventu e-pasti, vai respondentu aktivitāte ir ļoti zema, skola izsūta no Edurio saņemtu vienu saiti visiem absolventiem, kurā ieejot un autorizējoties ar Facebook vai Google pasi, viņiem tiek automātiski izveidots konts un piešķirta pieeja absolventu aptaujai.

Absolventiem sadaļā “Informācija par darba devēju” lūgs norādīt kontaktinformāciju par savu darba devēju. Jāaizpilda lauki “Tiešā vadītāja e-pasts” (obligāts), “Vārds”, “Uzvārds”, “Telefona nr.” un “Darba vieta” un jānospiež “Pievienot darba devēju”.

Norādīts arī lūgums absolventam sazināties ar darba devēju, izstāstot vai aizsūtot ziņu, ka šāda informācija par viņu ir sniegta un, ka ar viņu sazināsies platforma, nosūtot pieprasījumu aizpildīt darba devēja anketu. Piemēram, šādi: “Labdien! Skola, kuru es absolvēju, vēlētos uzzināt Jūsu viedokli par to, cik sagatavots/-a es esmu darbam un nosūtīs Jums anketu uz epastu. Paldies!”

Šī informācija nepieciešama, lai varētu īstenot darba devēju aptaujāšanu un būtu iespēja pilnīgāk izdarīt secinājumus par profesionālās izglītības praktisko pielietojumu.18

Turpmākā darbība, aizpildīt anketu spiežot uz absolventu aptaujas anketu lapas kreisajā augšējā stūrī.

 

 1. Prakšu vadītāju un darba devēju aptaujāšana.

Arī prakšu vadītāji un darba devēji aptaujām piekļūst saņemot vēstuli e-pastā ar uzaicinājumu aizpildīt aptauju spiežot uz saņemto unikālu piekļuves saiti. Nospiežot uz e-pastā norādītās saites, prakšu vadītājiem un darba devējiem Edurio platformā parādīsies viņiem pieejamās anketas.

 

Sekošana līdzi aptauju aizpildīšanai

Lai varētu sekot līdzi aptaujāšanas progresam, piedāvājam divus progresa skatus. Par visām aptaujām pieejama informācija ir redzama sadaļā “Rezultāti”.

Šeit Jūs redzēsiet:

 • Kādas aptaujas šobrīd ir uzsāktas, apturētas un pabeigtas.
 • Cik respondenti ir iesnieguši savas aptaujas.
 • Salīdzināt vienu aptauju dažādos periodos.

Ja vēlaties redzēt katru respondentu grupu aktivitāti konkrētai aptaujai, nospiediet “Respondenti”.

 
Šajā skatā redzēsiet:
 • Kurām grupām vai respondentiem aptauja ir pieejama.
 • Cik atbildes (respondenti) ir iesniegtas.
 • Kāds ir aptaujas procentuālais progress.

Spiežot uz “XLS” iespējams lejupielādēt failu ar detalizētu informāciju par respondentu aktivitāti.

 

Anketu aizpildīšanas veicināšana.

Lai gan Jums, gan IKVD būtu vērtīgi rezultāti, kurus analizēt, ir nepieciešams, lai respondenti aizpildītu aptaujas.

Lai to veicinātu, iespējams ievietot informāciju izglītības iestādes sociālajos tīklos, pie ziņojuma dēļa vai interneta grupās, kā arī uzrunāt individuāli, lai izglītojamie un absolventi apskatās saņemtās ziņas savā e-pastā un aizpilda aptauju. Prakšu vadītāju un darba devēju sasniegšanai var vērsties pie izglītojamiem un absolventiem ar lūgumu atgādināt prakšu vadītājiem un darba devējiem par viņiem nosūtīto anketu un lūgt atvēlēt laiku anketas aizpildīšanai.

 

Dažādi veidi, kā iespējams uzrunāt respondentus, lai veicinātu anketu aizpildīšanu:

Izglītojamie
Absolventi
Prakšu vadītāji
Darba devēji
Pasniedzējiem lūdzot izglītojamos aizpildīt anketas skolā uz vietas Izmantojot izglītības iestādes absolventu datu bāzi, izsūtot atkārtotu uzaicinājumu e-pastus Vērsties pie izglītojamiem, lūdzot prakšu vadītājiem atgādināt par aptauju aizpildīšanu Vērsties pie absolventiem, lūdzot darba devējiem atgādināt par aptauju aizpildīšanu
Izmantojot izglītojamo datu bāzi, izsūtot atkārtotus uzaicinājumu e-pastus  

Bijušajiem pasniedzējiem individuāli uzrunājot, sazvanot vai nosūtot e-pastu, saviem absolventiem

Izmantojot prakšu vadītāju datu bāzi, ja tāda ir, izsūtīt atkārtotus uzaicinājumu e-pastus Izmantojot izglītības iestādes mājaslapu
 

Izmantojot izglītības iestādes mājaslapu

 

Izmantojot izglītības iestādes mājaslapu

 

Izmantojot izglītības iestādes Facebook profilu

 

Izmantojot izglītības iestādes Facebook profilu

 

Izmantojot izglītības iestādes Facebook profilu

 

Izmantojot izglītības iestādes Facebook profilu

 

Izmantojot  izglītības iestādes mājaslapu

 

Izmantojot WhatsApp vai Messenger izglītojamo grupām, ja tādas ir

 

Izmantojot WhatsApp vai Messenger absolventu grupām, ja tādas ir

 

Izmantojot izglītības iestādes draugiem.lv grupu, ja tāda ir

 

Izmantojot izglītības iestādes draugiem.lv grupu, ja tāda ir

 

Izliekot informāciju pie ziņojuma dēļa

 

Uzrunājot absolventu biedrību/ asociāciju

Rezultātu analīze

Kā lietot Edurio rezultātus?

Pēc pierakstīšanās Edurio platformā dodieties uz sadaļu “Rezultāti”.

Spiediet uz interesējošās aptaujas sadaļas “Rezultāti”.

Jums būs iespēja izvēlēties starp trīs veidiem, kā apskatīt respondentu atbildes:

 • Rezultātu filtrēšana – aplūkojiet kopējos rezultātus, kā arī atlasiet atsevišķas klases, klašu grupas, vai priekšmetus, kuru vidējie rezultāti tiks attēloti diagrammās.
 • Rezultātu salīdzināšana – salīdziniet vienas savas klases rezultātus ar citu klašu rezultātiem, viena priekšmeta rezultātus ar cita priekšmeta rezultātiem.
 • Rezultātu matrica – apskatiet visu klašu vidējos rezultātus uz visiem jautājumiem vienā, pārskatāmā tabulā.

Spiežot uz interesējošo moduli,

Redzams skats ar atsevišķu jautājumu rezultātiem.

Lai apskatītu  rezultātus matricā, spiediet “Rezultātu matrica”.

Tajā visu grupu vidējos rezultātus uz visiem jautājumiem var apskatīt vienā, pārskatāmā tabulā.

 

Organizācijas aptaujas vidējo rezultātu salīdzināšana ar rezultātiem katrā skolā/ izglītības iestādē.

 

Organizācijas aptaujas vidējo rezultātu pieejamība skolas un pirmsskolas Edurio kontos ļauj skolām/ iestādēm salīdzināt savus aptauju rezultātus pret pārējām organizācijas skolām/ iestādēm, taču tajā pašā laikā – nepadara redzamus pārējo skolu un pirmsskolu individuālos rezultātus.

Ar “organizāciju” tiek apzīmēta, piemēram, pašvaldības izglītības pārvalde vai nodaļa.

Pie katra rezultātu grafika ir pieejama poga Salīdzināt ar organizācijas vidējo, kuru piespiežot, grafikam tiek pievienoti papildus salīdzināšanas elementi violetā krāsā.

Attēlā redzams piemērs ar aptaujas viena jautājuma rezultātiem, kā tos Edurio platformā var apskatīt skola. Horizontālie stabiņi norāda, kā uz šo jautājumu ir atbildējuši skolas skolēni, un blakus stabiņiem labajā pusē redzams gan katra atbilžu varianta respondentu skaits, gan procentuālais sadalījums.

Violetās atzīmes uz stabiņiem norāda katra atbilžu varianta vidējo vērtējumu visā organizācijā, kurā skola ir ietverta.

 

Labajā pusē blakus stabiņiem pirmajā taisnstūrī ir redzams jautājuma vidējais vērtējums skolā un zem tā – šī paša jautājuma vidējais vērtējums organizācijā. Un otrajā taisnstūrī ir redzams šī jautājuma pozitīvo atbilžu īpatsvars procentos skolā un zem tā – jautājuma pozitīvo atbilžu īpatsvars procentos visā organizācijā.

 

Piemērs, kā izmantot salīdzināšanu:

Izpētiet, uz kuriem jautājumiem jūsu skolas skolēni ir atbildējuši līdzīgi, kā citi novada/ pilsētas skolēni (vidējais vērtējums neatšķiras vairāk par 0.2 vai pozitīvās atbildes – ne vairāk par 5%), un kuriem jautājumiem jūsu skolēnu rezultāti ir augstāki vai zemāki par novada/ pilsētas vidējo rādītāju.

 

Pārdomājiet, kāpēc atsevišķiem jautājumiem ir augsti rezultāti (augsts vidējais vērtējums) gan jūsu skolā, gan arī pārējās skolās. Līdzīgi – kāpēc tie ir zemi gan jūsu skolā, gan pārējās skolās. Ja jūsu skolas rezultāti ir būtiski augstāki vai zemāki par novada/ pilsētas vidējo rādītāju – pārdomājiet, vai to ir radījis jūsu skolas konteksts, vadības komandas un skolotāju mērķtiecīga darbība, vai tam varētu būt kāds cits iemesls.

 

Rezultātu krāsas

Gan stabiņu diagrammās, gan līniju diagrammās, gan skaitlisku rezultātu atainošanā izmantojam vienas un tās pašas 5 krāsas, lai apskatot rezultātus ērti varētu saprast, kā vidēji skolēni ir atbildējuši uz šo jautājumu

Piemēram, vidējais rezultāts “3,3” jautājumam “Cik bieži mācību darbs šajā mācību priekšmetā ir tev interesants?” būs iekrāsots dzeltenā krāsā, un tas atbilst atbilžu variantam “reizēm”. To var interpretēt, ka vidēji skolēni ir atbildējuši “Mācību darbs šajā mācību priekšmetā man reizēm ir interesants.” Taču, lai detalizētāk saprastu, cik skolēnu ir atzīmējuši konkrētu atbilžu variantu, ir jāskatās stabiņu diagrammās.

LIETOŠANAS ATBALSTS

Ja platformas lietošanas procesa laikā Jums rodas kādi jautājumi, komentāri, vai ieteikumi, droši sazinieties ar Edurio. Mājaslapas apakšējā labajā stūrī ir pieejams čats ar nosaukumu – “Kā varam Tev palīdzēt?”. Čatā atbildēsim visātrāk. Rakstiet arī uz e-pastu atbalsts@edurio.com vai Ditai Blūmai uz dita.bluma@edurio.com.

 

Informācija izglītības iestādēm par datu drošību veicot anketēšanu

IKVD un Edurio atbildība

Atbilstoši starp Izgliītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) un Edurio LTD filiāli Latvijā (turpmāk – Edurio) noslēgtajam Iepirkuma Līgumam Nr. P9-06/02 “Par EACEA ietvara Datu tiešsaistes pārvaldības sistēmas darbības nodrošināšanu un atbalstu”, kas ir sagatavots atbilstoši Vispārīgās Datu aizsardzības Regulai, IKVD kā datu pārzinis šajā projektā veic tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Edurio kā datu operators, ievērojot 2018.gada 13.aprīlī noslēgto iepirkuma līgumu Nr.P9-06/02 “Par EACEA ietvara Datu tiešsaistes pārvaldības sistēmas darbības nodrošināšanu un atbalstu”, sniedz atbalstu IKVD Regulas 32. (drošības līmeņa nodrošināšana, atbilstoši apstrādājamo personas datu riskiem) un 36.pantā (apspriešanās ar uzraudzības iestādi, nepieciešamības gadījumā, ja netiek veikti pasākumi, lai ierobežotu augstu risku personas datu apstrādes procesā) minēto prasību atbilstības nodrošināšanai. Attiecīgi, gan IKVD, gan Edurio savas kapacitātes un atbildības ietvaros nodrošina tehniskos un organizatoriskos risinājumus, lai visi personas dati tiktu droši apstrādāti, piemēram, datu pārsūtīšana no izglītības iestādēm uz Edurio notiek izmantojot  ar paroli aizsargātas datnes, kā arī Edurio ierobežo darbinieku piekļuvi personas datiem, piešķirot pieeju tikai attiecīgajiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti šajā projektā.

Izglītības iestāžu atbildība

Izglītojamo un absolventu anketu datu ievākšanas pamatojums ir prasība profesionālās izglītības iestādēm pārzināt un analizēt savu audzēkņu vajadzības, regulāri pilnveidot mācību procesa organizāciju, tostarp prakšu saturu un norisi, nodrošināt individuālu atbalstu katram audzēknim, attiecīgi nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu un datu apkopošanu par izglītojamajiem un absolventiem kā to paredz Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.831) un Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajai izglītībai un profesionālajai tālākizglītībai (EQAVET) vadlīnijas, sekmējot, lai izglītības iestādē apgūtais tiktu izmantots praksē un vēlāk – darba gaitu laikā. Tāpat MK noteikumi Nr.831 paredz arī regulāru pašvērtēšanas procesa veikšanu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu vai aktualizēšanu, iekļaujot datus par izglītojamo sasniegumiem, savukārt izglītības kvalitātes vērtēšanas metodika nosaka izglītības iestādēm apzināt absolventu darba gaitas.

Izglītības iestāžu un izglītojamo līgumos parasti ir noteikta fizisko personu datu izmantošana izglītības iestādes darbības un mērķu īstenošanai. Izvērtējot nepieciešamību iegūt no izglītojamajiem un absolventiem piekrišanu viņu personas datu nodošanai Edurio un izmantošanu šī projekta ietvaros, izglītības iestādēm nepieciešams pārliecināties vai šādu veidu datu apstrāde ar nolūku uzlabot izglītības kvalitāti, nav atrunāta jau esošajos līgumos starp izglītības iestādi un izglītojamo.

Izglītības iestāžu atbildība ir nodrošināt drošu personas datu nodošanu Edurio, nosūtot datus ar paroli šifrētā datnē uz Edurio kontaktpersonas e-pastu gatis.narvaiss@edurio.com, kā arī SMS (īsziņu) uz telefona numuru 28368302, kurā iekļauta datnes parole un e-pasta adrese, no kuras ir sūtīta šifrētā datne, piemēram “Parole: 6!$rt86AKP E-pasts:lppikc2@gmail.com”

Papildus informācija, kā sagatavot šifrētu datni (failu) pieejama Edurio palīdzības sadaļā – https://help.edurio.com/lv/knowledgebase/how-to-create-a-password-protected-zip-file/

Izglītības iestāžu atbildība ir nosūtīt personu kontaktinformāciju, kuriem piešķirt pieeju izglītības iestādes aptauju rezultātiem Edurio platformā un nodrošināt, ka pieeju rezultātiem neiegūst personas, kam tā nav nepieciešama.

 

Personas datu dzēšana un labošana

Fiziskai personai, kuras personas datus IKVD un Edurio apstrādās, ir tiesības uz savu personas datu labošanu un/vai dzēšanu pēc pieprasījuma. Pēc personas datu apstrādes pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas Edurio dzēš vai nodod personas datus IKVD, ja no IKVD tiek saņemts atbilstošs norādījums.

 

Informācija, kuru izglītības iestādēm jāsniedz par izglītojamiem
 1. Izglītības iestādes nosaukums (nepieciešams aptaujas procesa organizēšanai un datu analīzei).
 2. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija (nepieciešams datu analīzei).
 3. Klase vai grupa, kurā izglītojamais mācās (nepieciešams datu analīzei izglītības iestādes ietvaros).
 4. Prakses vietas nosaukums (nepieciešams, lai varētu savienot izglītojamā anketu ar prakses vadītāja anketu).
 5. Prakses tips – mācību prakse, kvalifikācijas prakse, darba vidē balstītas mācības (nepieciešams datu analīzei).
 6. Izglītojamā vārds, uzvārds (nepieciešams prakses vadītāju anketām, lai būtu informācija, par kuru no izglītojamiem viņi aizpilda anketu).
 7. Izglītojamā dzimšanas gads (nepieciešams datu analīzei).
 8. Izglītojamā dzimums (nepieciešams datu analīzei).
 9. Izglītojamā e-pasts (nepieciešams, lai nogādātu individualizētu saiti uz anketu katram izglītojamam).
Informācija, kuru izglītības iestādēm jāsniedz par absolventiem
 1. Izglītības iestādes nosaukums, kura izsniegusi profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (nepieciešams aptaujas procesa organizēšanai un datu analīzei).
 2. Iegūtā profesionālā kvalifikācija (nepieciešams datu analīzei).
 3. Absolventa vārds, uzvārds (nepieciešams darba devēja anketām, lai būtu informācija, par kuru no darbiniekiem viņi aizpilda anketu).
 4. Absolventa dzimšanas gads (nepieciešams datu analīzei).
 5. Absolventa dzimums (nepieciešams datu analīzei).
 6. Absolventa e-pasts (nepieciešams, lai nogādātu individualizētu saiti uz anketu katram absolventam).